புதன், 24 டிசம்பர், 2014

Merry Christmas..

நட்புறவுகளுக்கு எங்களின் நத்தார் வாழ்த்துகள்..

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...