சனி, 27 டிசம்பர், 2014

இனிய பிறந்தநாள் விஷ்வா 25.12.2014 ....இனிய மாலைப்பொழுதின் ஒருசில பதிவுகள்...

தேவ தேவா உன் தேவி இங்கே ...

தேவ தேவா உன் தேவி இங்கே வாழ்வும் தாழ்வும் ஏன்தான் அன்பே வாழ்வோம் வா வாசம் போகா வாடா மலர் உன் தோழில் சேரத்தான் தேவ தேவா உன் தேவ...