புதன், 31 டிசம்பர், 2014

புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

இனிய அன்புள்ளங்களுக்கு புத்தான்டு நல் வாழ்த்துகள்....

தேவ தேவா உன் தேவி இங்கே ...

தேவ தேவா உன் தேவி இங்கே வாழ்வும் தாழ்வும் ஏன்தான் அன்பே வாழ்வோம் வா வாசம் போகா வாடா மலர் உன் தோழில் சேரத்தான் தேவ தேவா உன் தேவ...