வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

கருத்தொருமித்த காதல்..


கருத்தொருமித்த காதல்..
 
ஊடலும் கூடலும் காதலின் ஊற்று
ஒளியும் இருளும் முகமறைத்தேர்வு
கனவும் நினைவும்
நாளாந்தக் காதல் வகுப்பு
காதலரே வாழ்க இதயம் உதயமாகிறது
கருத்தொரிமித்த காதலில்..
 
Kavignar Valvai Suyen

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...