செவ்வாய், 2 டிசம்பர், 2014

சின்னத் தூளிகையில் என் சிந்தை கவர்ந்த தமிழே...


அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...