செவ்வாய், 2 டிசம்பர், 2014

சின்னத் தூளிகையில் என் சிந்தை கவர்ந்த தமிழே...


எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...