புதன், 29 ஜனவரி, 2014

கோபம் உன்னை சிநேகம் கொள்ளும்..


கோபம் உன்னை சிநேகம் கொள்ளும்
தோழமை கொள்ளாதே
வேண்டியா செய்தாய்
வேண்டாத் தீவினை
அடித்தது நீதான்
மாண்டது இன்னுயிர்
மீண்டும் திரும்பாதே..

குற்றுணர்வாலே முற்றம் துறந்து
நீ முகவரி துலைத்தாலும்
அஞ்சலில் ஒட்டிய கோப முத்திரை
உன் சந்ததிக்கும் இழி நிலை சேர்க்கும்..

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...