வெள்ளி, 31 ஜனவரி, 2014

என் ஒளியே ஓடிவா...


உலகம், இடம் மாறிச் சுழன்றுவிட்டால்
மேற்கே மறைந்தவன் வருவானா..
கிழக்கும் சிவந்து வெளிக்கிறதே
இன்னும் அவனை காணவில்லை
பிரிந்தவர் மீண்டும் சேரும்வரை
இந்த உலகே கண்ணுக்கு கருமை
பிரியா வரம் நாம் பெறுவோம்
என் ஒளியே ஓடிவா...

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...