வெள்ளி, 31 ஜனவரி, 2014

என் ஒளியே ஓடிவா...


உலகம், இடம் மாறிச் சுழன்றுவிட்டால்
மேற்கே மறைந்தவன் வருவானா..
கிழக்கும் சிவந்து வெளிக்கிறதே
இன்னும் அவனை காணவில்லை
பிரிந்தவர் மீண்டும் சேரும்வரை
இந்த உலகே கண்ணுக்கு கருமை
பிரியா வரம் நாம் பெறுவோம்
என் ஒளியே ஓடிவா...

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...