வெள்ளி, 27 ஜூன், 2014

நேத்துவரை என் நெஞ்சுக்குள்ளே ..


நேத்துவரை என் நெஞ்சுக்குள்ளே
நான் வரைந்த ஓவியமே ..
ஊருக்குள்ளே ஒரு மரம் நான்
தோப்புக் குயில் இல்லையடி ..
கார்காலத் தூரிகை நீ 
கானல்த் துளி வீழும் முன்னே
கை சேராயோ என் கவிக்குயிலே..

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...