வியாழன், 25 செப்டம்பர், 2014

இருப்பது சில நாள்!!


இருப்பது சில நாள் !!
உயிரே உயிரே நீ எங்கே எங்கே - உன்
தரிசனம் இன்றித் தினம் நான் இங்கே
நனைந்து காய்கிறேன் இறந்து சாய்கிறேன்
நதியின் நீரை விழியும் பெருக்கி
சிவந்து ஏங்கிதே ..
இருப்பது சில நாள் இடைவெளி பல நாள்
ஊடல், உனக்கும் எனக்கும் பாலமோ
காலம் கரைந்து உலரும் கனாவில்
இலவம் கிளியென இறக்கை விரிக்குமோ ..
தோழனே வா .. வா .. வா ..
உன் தோளினைத் தா .. தா .. தா ..
தேரினை ஈர்ந்த பாரியின் உறவே
ஊடல் போதும் உயிரே வா .. வா .. வா ..
பாவலர் வல்வை சுயேன்

இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்