புதன், 26 நவம்பர், 2014

தமிழா நீ தமிழாலே ஒன்றுபடு தரணியில் மலரும் உன் தாய்நாடு...

தீயதை தீயே தின்னும் அறிவேன் அனலே !!!

கருப் பொருளான கவிதை நீ அலை கடல் மீதிலும் ஓடம் நீ அன்பெனும் அறிவுடமை அழி நிலையாகி தாழ்வுறு பேதமை பெருஞ் சுவராகினும் தகர்வது செய்த...