வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட், 2014

உன் சொந்தம் உள்ள புன்னகையை ஏலம் போட்டவன் யார்.?


உன் சொந்தம் உள்ள புன்னகையை
ஏலம் போட்டவன் யார்.?
பணம் படைத்தோரின் வர்ண மாளிகையில்
பளிங்கிக் கற்களாய் ,
பதிக்கப் பட்டுக் கிடக்கிறது உன் புன்னகை
இறைவன் என்பவன் நியம் என்றால்
இன்னும் ஏன் அவன் இங்கு வரவில்லை .. ..

சூதறிந்தால் தாழ்வறியாய்....

தத்தித் தாவும் முல்லை செல்வங்களே இறக்கை துணை உமக்கின்னும் போதாது கழுகுகள் வட்ட மிடுகின்றன அந் நாளில் பயம் அறியா குஞ்சே நானும் அன...