வியாழன், 5 ஜனவரி, 2017

கவிதையே உன் வாசகன் நான்

உன் உதடுகளால் எழுதுகிறாய் - இது
வரையில் நாம் வாழ்ந்த வாழ்வை
உன் சிரிப்பில் காண்கிறேன் என்னை
கவிதையே உன் வாசகன் நான் பாவலர் வல்வை சுயேன்

தேவ தேவா உன் தேவி இங்கே ...

தேவ தேவா உன் தேவி இங்கே வாழ்வும் தாழ்வும் ஏன்தான் அன்பே வாழ்வோம் வா வாசம் போகா வாடா மலர் உன் தோழில் சேரத்தான் தேவ தேவா உன் தேவ...