வியாழன், 12 ஜனவரி, 2017

சஷ்டியாப்த பூர்த்தி 60ம், கல்யாணம் பிரதி - 01


மனம் கொத்தி பறவை !!!

வண்ண நிலா வந்த திங்கே தென்றலை தூதனுப்பி தென்னங் கீற்றும் தலை ஆட்டுதடி வெண் முகிலே உனை பார்த்து ஈரம் இல்லா முத்தம் எங்கும் ம...