வியாழன், 12 ஜனவரி, 2017

சஷ்டியாப்த பூர்த்தி 60ம், கல்யாணம் பிரதி - 01


அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...