வியாழன், 12 ஜனவரி, 2017

சஷ்டியாப்த பூர்த்தி 60ம், கல்யாணம் பிரதி - 01


எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...