வியாழன், 12 ஜனவரி, 2017

சஷ்டியாப்த பூர்த்தி 60ம், கல்யாணம் பிரதி - 01


இமைகளின் இதழ் முத்தம்...

இரவின் கண் இளைப்பாற மடல்கள் செய்தன மௌனம், ஆதவன் எழுந்து வரவு செய்ய கலைந்தன இமைகளின் இதழ் முத்தம்.... பாவலர் வல்வை சுயேன்