சனி, 21 ஜனவரி, 2017

ஒற்றை நாளில் வெற்றி தருவதல்ல போராட்டம்ஒற்றை நாளில் வெற்றி தருவதல்ல போராட்டம்
அற்றைத் திங்களெல்லாம் அனுதினமே போராடு
வெற்றி நிச்சயம்
பொங்கு தமிழே நீ பொங்கு பொங்கு மங்காச் சனி அழித்து
விண்ணையும் உன் தமிழ் கொடி முட்டட்டும் தடையது உடையும்
தமிழினம் மிழிரும் தாழ்ந்தவர் ரென்று எவனும் இல்லை உலகில்
பாவலர் வல்வை சுயேன்

முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...