சனி, 21 ஜனவரி, 2017

ஒற்றை நாளில் வெற்றி தருவதல்ல போராட்டம்ஒற்றை நாளில் வெற்றி தருவதல்ல போராட்டம்
அற்றைத் திங்களெல்லாம் அனுதினமே போராடு
வெற்றி நிச்சயம்
பொங்கு தமிழே நீ பொங்கு பொங்கு மங்காச் சனி அழித்து
விண்ணையும் உன் தமிழ் கொடி முட்டட்டும் தடையது உடையும்
தமிழினம் மிழிரும் தாழ்ந்தவர் ரென்று எவனும் இல்லை உலகில்
பாவலர் வல்வை சுயேன்

அன்புத் தெய்வங்கள் !!!!!

முத்து முத்தாய் மழைத் துளி முத்தம் ஏன் வருகிது - நீ கப்பல் கட்டி திரவியம் தேட வாசல் வந்து வாழ்த்துது நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியன் நில...