சனி, 21 ஜனவரி, 2017

ஒற்றை நாளில் வெற்றி தருவதல்ல போராட்டம்ஒற்றை நாளில் வெற்றி தருவதல்ல போராட்டம்
அற்றைத் திங்களெல்லாம் அனுதினமே போராடு
வெற்றி நிச்சயம்
பொங்கு தமிழே நீ பொங்கு பொங்கு மங்காச் சனி அழித்து
விண்ணையும் உன் தமிழ் கொடி முட்டட்டும் தடையது உடையும்
தமிழினம் மிழிரும் தாழ்ந்தவர் ரென்று எவனும் இல்லை உலகில்
பாவலர் வல்வை சுயேன்

எண்ணச் சிறகின் வர்ணங்கள்....

வர்ணங்கள் வாழ்வை கையழித்து பரிமாற எண்ணச் சிறகை விரித்து வந்தேன் இறகிகள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்ந்தது மழை ஓய்ந்த பின் மரத்துளிகள் சிந்...