வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி, 2015

Happy Valentjnes Day...

மலையும் மடுவும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
காத்தும் கடலும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
அலையும் கரையும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
பூவும் வன்டும் கொடுக்கின்றது
இதழோடு இதழ் முத்தம்
இயற்கையோடு ஒன்றிவிட்டோம் அன்பே
இன்னும் ஏன் தாமதம் கொடுத்திடுவோம்
இதழோடு இதழ் முத்தம்...
Kavignar Valvai Suyen

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...