சனி, 30 நவம்பர், 2013

கொல்லாமல் கொல்லும் கண்ணே தாழம் பூ நாகமடி நீ..


மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...