வியாழன், 28 நவம்பர், 2013

இல்லை இல்லை என்று சொல்ல என்னதான் இல்லை உன்னிடத்தில்..


மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...