வியாழன், 28 நவம்பர், 2013

இல்லை இல்லை என்று சொல்ல என்னதான் இல்லை உன்னிடத்தில்..


தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...