வியாழன், 28 நவம்பர், 2013

இல்லை இல்லை என்று சொல்ல என்னதான் இல்லை உன்னிடத்தில்..