சனி, 30 நவம்பர், 2013

எனக்கென்றும் ஒரே ஒரு ஒளி விளக்கு என் அம்மாதான்...


மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...