சனி, 30 நவம்பர், 2013

எனக்கென்றும் ஒரே ஒரு ஒளி விளக்கு என் அம்மாதான்...


தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...