வெள்ளி, 29 நவம்பர், 2013

அன்போடு அழைக்கிறது என்னை, கலங்கரை விளக்கு..