சனி, 30 நவம்பர், 2013

கவிதையே தெரியுமா என் ஜீவன் நீதானடி..

இஞ்சி இடை இடுப்புக்கும்
இலக்கண ஆடை தந்தவளே
உலக அழகித் தேர்தலுக்கும்
ஆடைச் சிக்கனம் எழுதாதவள் நீ..