வெள்ளி, 29 நவம்பர், 2013

விண்ணில் பறந்து செல்லும் வண்ண முகிலே என்னையும் அழைத்துச் செல் உன்னோடு..


தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...