வெள்ளி, 29 நவம்பர், 2013

கார்த்திகை பூக்களே கார்த்திகை பூக்களே கண்களை திறவுங்கள்...


மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...