வெள்ளி, 17 பிப்ரவரி, 2017

காமம் அல்ல !! மோகம் அல்ல !!


பற்றில்லா பந்தம் வந்து ஒட்டிக் கொண்டதால்
முத்தம் தந்த துளியை வெள்ளம் அடித்துச் சென்றது !     
ஓடிச் சென்று ஒதுங்கிய துளிகள்
ஒளி தொடா பாகத்தில் ஒட்டி நிற்க
இமைக் காவல் மீறிய உன் கரு விழிகள்              
அறியா மொழியென மூடி வைத்த புத்தகத்தை
மொழி பெயர்த்துத் தந்தன என்னிடத்தில் !
வாசகன் வாசிக்கின்றேன் உன் நேசம் அறிந்தே
காமம் அல்ல மோகம் அல்ல
அனைத்தும் கடந்த மெஞ்ஞானம் நீயே ....

பாவலர் வல்வை சுஜேன்


முடியாத இரவுகள் !!!

  இனியவளே கோவை இதழ் கொடியே   முன்னே என்னை காட்டும் கண்ணாடி நீ உனக்குள் இருந்தேன் நான் இடம் தேடி முடியாத இரவுகள் முன் கோப ஜென்...