வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2015

காலத்தை வென்றுவிடு....


கால நதியின் நீர்க் குமிழி நீ ….
ஓடும் மேகமும் மாறும் உலகும்
காத்திருப்பதில்லை உனக்காக
ஒரு கரை உனது ஜனணம்
மறு கரை உனது பயணம்                        
வாழ்க்கை யெனும் ஓடம்
உன்னை அழைத்துச் செல்கிறது
மறு கரை சேரும் முன்
காலத்தை வென்றுவிடு.
Kavignar Valvai Suyen       

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...