செவ்வாய், 7 ஜூலை, 2015

தன்மானச் சிகரம்....

உடல் பொருள் அனைத்தும் தந்தான்
நீ என்ன செய்தாய் அதற்கு....

மெய் ஒளிரும் கல்விச்சாலை !!!

கல்வியே கண்ணென மெய் ஒளிரும் கல்வி ஏகனே - பொய் புனைந்தொழுகி பூக்களை புனையும் புதர்காடோ நீ இறைவனுக்கும் மேலென குருவின் பாதாரம் பணிய...