செவ்வாய், 7 ஜூலை, 2015

தன்மானச் சிகரம்....

உடல் பொருள் அனைத்தும் தந்தான்
நீ என்ன செய்தாய் அதற்கு....