செவ்வாய், 7 ஜூலை, 2015

தன்மானச் சிகரம்....

உடல் பொருள் அனைத்தும் தந்தான்
நீ என்ன செய்தாய் அதற்கு....

தீர்க்க சுமங்கலி பவ

உயர்வினை எண்ணி போ உரிமை இழந்த ஊனம் உண்டேல் விண்ணுயர்ந்த நட்சத்திரங்களும் உதிர் சாம்பலாகி ஒளி மயம் இழந்தே போகும் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...