ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2015

கண்ணீர் அஞ்சலி ...

அமரர், ஈஸ்வரலிங்கம் சந்திரகுமார்.

செல்லரித்த வாழ்வு !!

  மன்றேறி ஜீவனாம்சம் கொடுத்தாலும் கரம் விட்டகலா காதலி செல் போன் செல்லரித்த வாழ்வெனினும் உதட்டோடு உதட்டு முத்தம் இல்லையேல் நித...