ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2015

கண்ணீர் அஞ்சலி ...

அமரர், ஈஸ்வரலிங்கம் சந்திரகுமார்.