ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2015

கண்ணீர் அஞ்சலி ...

அமரர், ஈஸ்வரலிங்கம் சந்திரகுமார்.

தீயதை தீயே தின்னும் அறிவேன் அனலே !!!

கருப் பொருளான கவிதை நீ அலை கடல் மீதிலும் ஓடம் நீ அன்பெனும் அறிவுடமை அழி நிலையாகி தாழ்வுறு பேதமை பெருஞ் சுவராகினும் தகர்வது செய்த...