திங்கள், 23 மே, 2016

குற்றவாளி யார் !!!!!தூற்றுவார் தூற்றவும் போற்றுவார் போற்றவும்
மண்ணில் வந்து தவழ்கிறது மழைத் துளி !
மனிதா நீ என்ன தவம் செய்தாயோ
ஆழக் கிணறு தோண்டவில்லை
ஆகாசம் ஏறி வாங்கவில்லை
வளங்களெல்லாம் வாரித் தந்து
வடிந்து செல்கிறது மழை நீர் உன் வாழ்வுக்கு !              

வடிகால் மறித்து வரப்புயர்த்தி நிந்தனை செய்தவனே
கொள்ளுமிடம் கொள்ள சமுத்திரம் காத்திருக்க 
மாடி மனை கோடி செல்வம் அழிந்ததென்று
வன் சொல் வீசும் முன் உன் மனசிடம் கேட்டுச் சொல் !
இயற்கை தந்த கொடை பெற்று நீ என்ன செய்தாய் அதற்கு !

பாவலர் வல்வை சுயேன்.

தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன !!

இனியவளே உன் பெயரெழுதி பேனா தந்த முத்தத்தில் நீ வருவாயென காத்திருந்தேன் தேனீக்களே வந்தமர்கின்றன உன் பெயரில் பாவலர் வல்வை சுயேன் ...